Основното музичко училиште врши упис за учебната 2024/2025 година/Shkolla fillore e muzikës kryen regjistrimin nxënësve në vitin shkollorë 2024/2025

Од/Nga 02.05.2024 – 15.06.2024 година/Viti

Деветгодишно основно музичко образование: ПИЈАНО, ВИОЛИНА, ВИОЛОНЧЕЛО

Shkolla fillore nëntëvjeçare e muzikës: Piano, Violinë , Violonçelë.

Шестгодишно основно музичко образование: ФЛЕЈТА, ХАРМОНИКА, КЛАРИНЕТ, ТРУБА, ГИТАРА и УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ/Arsimimi fillorë gjashtëvjecare e muzikës: FLAUTË, HARMONIKË, KLARINET, TRUBË DHE INTRUMENTE ME TË RËNË

(возраст 10 или 11 години/nga mosha 10 ose 11 vjecare)

Тригодишно основно музичко образование: СОЛО – ПЕЕЊЕ, КОНТРАБАС/Arsimimi fillorë trevjecarë i muzikës: SOLO KËNDIM, KONTRABAS.

 (возраст 12 години/nga mosha 12 vjecare)

Потребни документи/Dokumentet e nevojshme::

ПРИЈАВА-ЗА-УПИС-FLETËPARAQITJE-PËR-RREGJISTRIM

Скениран документ (Извод од матична книга на родени)/Dokumente të skenuara (Çertifikata e lindjes)

Ако не успеете да аплицирате на онлајн пријава, симнете го word документот /Nëse nuk keni sukses për ta plotësuar fletëparaqitjen me aplikimin online , atëherë shkarkoni dokumentin në word

со (Извод од матична книга на родени) да се испрати на овој e-mail/
Me ( Çertifikatën e lindjes) të dërgohen në e-mail:

dmutetoec.prijava@gmail.com

Аудиција ќе има по завршувањето на пријавувањето/Pas regjistrimit do të mbahet një audicioni.