Почиувани драги родители и ученици, аудицијата (приемниот испит) за основно образование нема да се одржи, поради тоа што ни е потребна целосната бројка на пријавените ученици. Ве молам, во администрација од 19.06.2023 до 23.06.2023, да се донесе копија на ИЗВОД НА МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ. Училиштето работи од 9:00 – 14:00 часот.

Të nderuar nxënës dhe prindër, audicioni ( provimi pranues ) për shkollën fillore nuk do të mbahet, për shkak se shkolla ka nevojë per të gjithë nxënësit që janë paraqitur. Ju lutem, javën e ardhëshme nga 19.06.2023 – 23.06.2023 , ti dorëzoni në shkollë nga një kopje nga CERTIFIKATA E LINDJES. Shkolla punon cdo ditë nga ora, 9.00 – 14.00

СПИСОК ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Мартин Рамадани/Martin Ramadani (2017), Пијано,

Рој Нуредини/Rroj Nuredini (2017), Пијано

Ера Селмани/Era Selmani (2018), Пијано, 072

Рубина Рамадани/ Rubina Ramadani (2016), Пијано,

Дуа Елези/Dua Elezi (2017), Пијано,

Ведран Димиќ (2017), Пијано, 

Ади Ајдини (2013), соло – пеење, 

Веса Мухареми/Vesa Muaharemi (2017), Пијано

Леонит Мемети / Leonid Memeti (2017), Пијано,

Дорина Диша / Dorina Disha (2017), Виолина,

Лорина Диша / Lorina Disha (2017), Пијано,

Ерва Билаљи / Erva Bilalli (2017), Пијано, 

Лијана Алија / Lijana Alija (2013), Пијано,

Борјан Симјаноски (2016), Гитара, 

Ил Лусњани / Yll Lusnjani (2011), Соло – пеење, 

Кораб Имери / Korab Imeri (2016),  Пијано, 

Ерина Мемеди / Erina Memedi (2013), Гитара,

Ера Селмани / Era Selmani (2018), Пијано,

Рубина Рамадани / Rubina Ramadani (2016), Пијано

Ади Ајдини / Adi Ajdini (2013), Соло – пеење, 

Веса Мухареми / Vesa Muharemi (2017), 

Ангел Јендровски (2016), пијано,

Михаил Младеновски (2017), пијано, 

Андреј Мартиноски (2016), пијано, 

Лирјан Јашари/ Llirijan Jashari (2014), гитара

Драган Аврамовски, (2017), пијано

Никола Тодоровски, (2017), виолончело

Буна Даути/Buna Dauti (2015), гитара

Софија Аврамоски (2014), пијано

Леидон Халили/Leidon Halili (2016), пијано

Делвина Даути/ Delvina Dauti (2016), пијано

Марко Ивановски (2015), гитара,

Михаил Ивановски (2017), пијано, виолина

Малтон Мазлуми (2015), пијано

Фис Амити/Fis Amiti (2014), гитара,

Ниса / Nisa (2015), пијано, виолина

Борјан Симјаноски (2016), гитара

Ејрона Хусеини / Ejrona Huseini (2017), виолина

Мореа Ќамили/Morea Qamili (2015), 

Софија Максимовска (2017), пијано

Нилај Љоки/Nilja Loki (2017), виолина,

Арбер Зенели/ Arber Zeneli (2017), пијано

Дуа Салаи/ Dua Salai (2016), пијано

Назмие Јусуфи/Nazmie Jusufi (2011), гитара

Реџеп Мемедаљи/Rexhep Memedali (2013), ударни

Ерол Далипов/Eroll Dalipov (2016), пијано

Туана Беадини/Tuana Beadini (2017), виолина

Лина Саиди/Lina Saidi (2016), пијано,

Акса Ибраими/Aksa Ibraimi (2017), пијано,

Назиф Саќипи/Nazif Saqipi (2016), пијано,

Лиза Нуредини/Liza Nuredini (2016), виолина

Згим Вејсели/Zgjim Vejseli (2017), пијано, виолина

Анда Зибери/Anda ZIberi (2016), виолина

Тулиана Лимани/Tuliana Limani (2014), гитара

Барлет Мемети/Barlet Memeti (2014), гитара

Јана Кировскa (2017), пијано

Софија Димовска (2017), пијано,виолина

Мирослав Мишески (2017), ударни инструменти

Норик Јонузи/Norik Jonuzi (2017), пијано

Хира Џелили/Hira Xhelili (2013), пијано,

Медина Алији/Medina Aliji (2016), пијано

Јона Зеќири/Jon Zeqiri (2011), соло – пеење

Бисера Ѓорѓевска (2014), флејта,

Лијама Бајрами (2015), Виолончело

Михаил Јовановски (2017), виолина

Јона Мемиши (2014), гитара

Лина Шемши/Lina Shemshi (2016), пијано

Лура Реџепи/Lura Rexhepi (2018), пијано, виолина, 

Лео Михајловски (2017), пијано,

Ар Лусњани/Ar Lusnjani (2015), гитар

Јона Шемшији/Jona Shemshiji (2017), пијано

Сиера Мусаи/Siera Musai (2017), пијано

Арт Зибери/Art Ziberi (2012), гитара

Хана Идризи/Hana Idrizi (2016), виолина

Ил Идризи/Yll Idrizi (2017), пијано

Неби Имери/Nebi Imeri (2017), пијано

Брикена Лимани/Brikena Limani (2017), пијано

Лана Поповска (2017), пијано

Ембла Халити/Embla Haliti (2017), виолина

Ерон Халити/Eron Haliti (2017), пијано

Нара Хасани/Nara Hasani (2017), пијано

Донарт Хасани/Donart Hasani (2014), гитара

Дора Хасани/Dora Hasani (2017), пијано

Надија Кучлаr (2016), пијано,

Михаил Младеновски (2017), пијано, гитара

Ринор Мусли/Rinor Musli (2015), гитара

Клариса Исмани/Klarisa Ismani (2014), флејта

Нарт Беќири/Nart Beqiri (2017), виолина

Кристина Марчевска (2016), флејта, пијано

Ана Исајевска (2015), пијано

Теа Мишеска (2014), гитара

Душица Мишеска (2017), пијано

Мухамед Али Махмуд (2017), виолина

Рона Фејзулахи/Rona Fejzulahi (2016), пијано

Бјорд Хасани/Bjord Hasani (2015), Ударни инструменти

Редона Мустафа/Redona Mustafa (2017),  пијано

Исра Селими/Isra Selimi (2017), пијано

Ануар Али/Anuar Ali (2016), пијано

Ендра Зибери/Endra Ziberi (2013), гитара

Мирај Беќири/Miraj Bekiri (2017), пијано

Мимоза Жаку/Mimoza Zhaku (2017), пијано

Дитјон Етеми/Ditjon Etemi (2017), пијано

Уник Јонузи/Unik Jonuzi (2017), пијано

Инара Халили/Inara Halili (2017), пијано

Бојкен Алили/Bojken Alili (2017), пијано

Рон Шабани/Rron Shabani (2016), пијаноБлин Сулемани/Blin Sulemani (2017), пијано

Арбер Јашари/Arber Jashari (2017), пијано

Амар Кучлар/Amar Kuchlar (2014), гитара

Ера Камбери/Era Kamberi (2014), гитара

Бедри Алими/Bedri Alimi (2012), гитара

Анила Куртиши/ Anila Kurtishi (2014), флејта

Ноар Мемети/Noar Memeti (2016), виолина