За тие што не се појавија на аудиција, втората аудиција ќе се одржи на 14.06.2022 (вторник), во 10 часот,

во ДМУ “Тодор Скаловски – Тетоец” Тетово

Për ata që nuk u paraqitën në audicion, audicioni i dytë do të mbahet më datë 14.06.2022 (e martë), në

ora 10:00,

Në SHSHM “Todor Skalovski – Tetoec” Tetovë