ЈУНСКИ УПИСЕН РОК – ПРВО ПРИЈАВУВАЊЕ

РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ

ДМУ “ТОДОР СКАЛОВСКИ – ТЕТОЕЦ” – ТЕТОВО

ВРШИ УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО СРЕДНО ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

ЈУНСКИ УПИСЕН РОК

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

Второ пријавување е на 24-25.06.2020

Трето пријавување е на 29.06.2020