Основното музичко училиште врши упис за учебната 2022/2023 година/Shkolla fillore e muzikës kryen regjistrimin nxënësve në vitin shkollorë 2022/2023

Деветгодишно основно музичко образование: ПИЈАНО, ВИОЛИНА, ВИОЛОНЧЕЛО

Шестгодишно основно музичко образование: ФЛЕЈТА, ХАРМОНИКА, КЛАРИНЕТ, ТРУБА, ГИТАРА и УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ/Arsimimi fillorë gjashtëvjecare e muzikës: FLAUTË, HARMONIKË, KLARINET, TRUBË DHE INTRUMENTE ME TË RËNË

(возраст 10 или 11 години/nga mosha 10 ose 11 vjecare)

Тригодишно основно музичко образование: СОЛО – ПЕЕЊЕ, КОНТРАБАС/Arsimimi fillorë trevjecarë i muzikës: SOLO KËNDIM, KONTRABAS.

 (возраст 12 години/nga mosha 12 vjecare)

ПРИЈАВА ЗА УПИС / FLETËPARAQITJE PËR RREGJISTRIM

Контакт/Kontakt: dmutetoec.prijava@gmail.com