SHSHM “Todor Skallovski – Tetoec” – Tetovë bën rregjistrimin e nxënësve në shkollën fillore të muzikës nga data

05.05.2021 – 05.06.2021

rregjistrimet kryhen online me fletëparaqitjet që janë të vendosura në WEB faqen e shkollës.

FLETËPARAQITJE PËR RREGJISTRIM