Историјат на училиштето

Државното Музичко Училиште Тодор Скаловски – Тетоец се наоѓа во градот Тетово. Основано е во 1950 година. Својот назив го носи според познатиот македонски композитор, хорски и симфониски диригент Тодор Скаловски. По неговото основање во 1950 година името на школото гласеше Нижо Музичко Училиште. За прв директор на училиштето беше избран Спиро Гребенароски. Во тоа време наставата по пијано и солфеж ја водеше Урбано Андроли, виолина Гани Јахја и Анание Поповски, и директорот Спиро Гребенароски. Наставата започна на 01.03.1950 година.

Во учебната 1957/58 започнува да работи подготвителна паралелка во која се примаат 40 ученика со кои работи Татјана Емилјанова, наставник по солфеж и пијано.

Во 1962 година училиштето се затвора поради извесни недоразбирања. Неработењето на училиштето предизвика празнина која се чувствуваше во градот. По пет години на иницијатива на група граѓани се формира комисија за повторно организирање и отпочнување на наставата. Проблемите окулу огранизација на наставата продолжија. Училиштето продолжува со работа во објектот на Пионерскиот Дом на горниот кат и таму останува до 1980 година до пензионирање на тогашниот директор Андро Апостолски.


Повеќе инфо за отварањето на Училиштето во 1950 година.