Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образование

Informatë për regjistrimin elektronik të nxënësve në vitin e parë në arsimin e mesëm

https://e-uslugi.mon.gov.mk/#/

Прво пријавување се врши на: 20.06.2023, до 24:00 и 21.06.2023, до 15:00 Afati i parë i regjistrimit kryhet me 20.06.2023, deri ora 24.06.2023 dhe 21.06.2023 deri ora 15:00

Доставување на документација до улилиштето е на: Dorëzimi i dokumenteve në shkollë kryhet me,,

22.06.2023, од 12:00 – 19:00 часот и на 23.06.2023, од 07:00 – 19:00 часот. 22.06.2023, nga ora 12:00-19:00 dhe me 23.06.2023, nga ora 07,00 – 19:00

Второ пријавување се врши на: 27.06.2023, до 24:00, и на 28.06.2023, до 15:00 Afati i dytë i regjistrimit kryhet , 27.06.2023 deri 24:00, dhe me 28.06.2023 deri ora 15:00

Доставување на документација до училиштето е на:

29.06.2023, од 12:00 – 19:00 часот и на 30.06.2023, од 07:00 – 19:00 часот.

Ранг листа на запишани е на: 29.06.2023 на страницата од Минситерство за образование: https://e-uslugi.mon.gov.mk/#/