Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образование

Informatë për regjistrimin elektronik të nxënësve në vitin e parë në arsimin e mesëm

https://e-uslugi.mon.gov.mk/#/

Прво пријавување се врши на: 20.06.2024, до 25.06.2024, до 15:00

Afati i parë i regjistrimit kryhet nga 20.06.2024, deri 25.06.2024, deri ora 15:00

Доставување на документација до улилиштето е на: Dorëzimi i dokumenteve në shkollë kryhet me:

20.06.2024, од 07:00 – 17:00 часот и на 21.06.2024, од 07:00 – 17:00 часот.

20.06.2024, nga ora 07:00-17:00 dhe me 21.06.2024, nga ora 07:00 – 17:00

24.06.2024, од 07:00 – 17:00 часот и на 25.06.2024, од 07:00 – 17:00 часот.

24.06.2024, nga ora 07:00-17:00 dhe me 25.06.2024, nga ora 07:00 – 17:00

Второ пријавување се врши на: 01.07.2024, и 02.07.2024, до 15:00

Afati i dytë i regjistrimit kryhet: 01.07.2024 dhe 02.07.2024 deri ora 15:00

Доставување на документација до училиштето е на:

01.07.2024, од 07:00 – 17:00 часот и на 02.07.2024, од 07:00 – 17:00 часот.

Ранг листа на запишани е на: 03.07.2024 на страницата од Минситерство за образование: https://e-uslugi.mon.gov.mk/#/