Завршна сметка за 2023 година

01 Биланс на состојба 02 Приходи и расходи во текот на годината – Биланс на приходите и расходите 03 Посебни податоци за државна евиденција за корисници на средства од Буџетот на фондовите 04 Структура на приходи по дејности 05 Даночен биланс за оданочување на добивка 06 Биланс

>>>

ЈУБИЛЕЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ОСНОВАЊЕ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО

70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО/70 VJETORI I SHKOLLËS SË MUZIKËS NË TETOVË 70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО      Јубилејот на училиштето – 70 години од неговото постоење – претставува убава можност да се осврнеме на минатото и со гордост да се потсетиме на најзначајните датуми од неговото

>>>