Список на запишани ученици во основно музичко училиште за учебна 2024/2025 година / Lista e nxënësve të regjistruar në Shkollën fillore të Muzikës për vitin shkollor 2024/2025

Примени се сите ученици кои се запишаа во основно музичко училиште за учебна 2024/2025 година Janë të pranuar të gjithë nxënësit, që janë regjistruar në Shkollën Fillore të Muzikës për vitin shkollor 2024/2025 Училиштето го задржува правото за промена на инструментот. Промената на инструментот важи за тие

>>>

Упис во средно музичко училиште за учебна 2024/2025 година. Fillojne rregjistrimet per shkollen e mesme te muzikes per vitin shkollor 2024/2025

Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образование Informatë për regjistrimin elektronik të nxënësve në vitin e parë në arsimin e mesëm https://e-uslugi.mon.gov.mk/#/ Прво пријавување се врши на: 20.06.2024, до 25.06.2024, до 15:00 Afati i parë i regjistrimit kryhet nga 20.06.2024, deri 25.06.2024,

>>>