Завршна сметка за 2023 година

01 Биланс на состојба 02 Приходи и расходи во текот на годината – Биланс на приходите и расходите 03 Посебни податоци за државна евиденција за корисници на средства од Буџетот на фондовите 04 Структура на приходи по дејности 05 Даночен биланс за оданочување на добивка 06 Биланс

>>>

Основното музичко училиште врши упис за учебната 2024/2025 година/Shkolla fillore e muzikës kryen regjistrimin nxënësve në vitin shkollorë 2024/2025

Основното музичко училиште врши упис за учебната 2024/2025 година/Shkolla fillore e muzikës kryen regjistrimin nxënësve në vitin shkollorë 2024/2025 Од/Nga 02.05.2024 – 15.06.2024 година/Viti Деветгодишно основно музичко образование: ПИЈАНО, ВИОЛИНА, ВИОЛОНЧЕЛО Shkolla fillore nëntëvjeçare e muzikës: Piano, Violinë , Violonçelë. Шестгодишно основно музичко образование: ФЛЕЈТА, ХАРМОНИКА, КЛАРИНЕТ,

>>>